ෆොන්සේකා කෝටි 59 ක් ඉල්ලයි. - Info Sri Lanka News | Sinhala

ෆොන්සේකා කෝටි 59 ක් ඉල්ලයි.


ඉදිරි මාස කිහිපයේ ප්‍රාදේශීය සංවර්ධන අමාත්‍යාංශයේ කටයුතු පවත්වාගෙන යෑම සඳහා අමාත්‍ය සරත් ෆොන්සේකා මහතා රුපියල් පනස් නවකෝටි විසිනව ලක්ෂයක් රජයෙන් ඉල්ලා තිබේ.

මේ සඳහා ජුනි 28 වැනිදා ඉදිරිපත් කළ සංදේශයට ජූලි 12 වැනිදා අමාත්‍ය මණ්ඩලයේ අනුමැතිය ලැබී ඇත. ප්‍රාදේශීය සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය වෙනුවෙන් පුනරාවර්තන වියදම් වශයෙන් රුපියල් කෝටි 47ක්ද, ප්‍රාග්ධන වියදම් වශයෙන් රුපියල් කෝටි 12ක්ද පරිපූරක ඇස්තමේන්තුවක් මගින් සරත් ෆොන්සේකා මහතා ඉල්ලා ඇතැයි ඊයේ (09දා) පැවැති පාර්ලිමේන්තු සභා වාරයේදී අනාවරණය විය.

Share on Google Plus