කුණු වතුරෙන් කෝටි 400 ක් ගහලා?


2014 වසරේ ආසියා  සංවර්ධන බැංකුවේ රුපියල්  මිලියන  4026 ක ණය ආධාර  මත කොළඹ නගරයේ  අප ජලය බැහැර කිරිමට   ‘අප ජල කළමනාකරණ ව්‍යාපෘතිය’ මුදල්  වංචා කර  ඇතැයි පොලිස්පතිට ලැබුණු නිර්නාමික ඇමතුමක්  අනුව මුල්‍ය අපරාධ විමර්ශන කොට්ඨාසය  අද (23) පරික්ෂණ ඇරඹිය.


Share on Google Plus