බැසිල්ගේ ඔරුතොට මිලියන180 වටිනා නිවාස සංකීර්ණයත් රාජ සන්තකයි.


ගම්පහ ඔරුතොට පාරේ අංක 28 ස්ථානයේ ඇති බැසිල් රාජපක්ෂ සිය දේශපාලන මූලස්ථානය බවට පත් කරගැනීම සදහා ඉදි කළ රුපියල් මිලියන 180 වටිනා ඉඩම හා නිවාස සංකීර්ණයක් බඳු ගොඩනැගිල්ල රාජ සන්තක වීමට ඉඩ ඇති බව වාර්තා වේ.

මෙම වත්කම උපයාගත් ආකාරය ගැන ඔප්පු කරගත නොහැකි වුවහොත් මෙම දේපල රාජසන්තක වීම අනිවාර්ය බවත් එය ඔප්පු කරගැනීමට නොහැකි තත්වයක පවතින බවත් තතු දත් ආරංචි මාර්ග කියයි.

බැසිල් රාජපක්ෂගේ මල්වානේ අක්කර 16 ඉඩම හා නිවෙස පොලිස් පුහුණු මධ්‍යස්ථානයක් සදහාත්, මාතර බ‍්‍රවුන්ර්ග් හිල්හි පිහිටි අක්කර එකයි රූඞ් දෙකක ඉඩම සංචාරක පුහුණ මධ්‍යස්ථානයක් ආරම්භ කිරීම සදහාත් රජයට පවරා ගැනීමට කැබිනට් මණ්ඩලය යෝජනා කර ඇත.

Powered by Blogger.