විමල් වංචා දූෂණ කොමිසම හමුවට.


ප්‍රකාශයක් සටහන් කරගැනීම සඳහා හිටපු ඇමැතිවරයකු වන විමල් වීරවංශ මහතා මේ මස 26දා බරපතළ වංචා දූෂණ‍ සෙවීමේ ජනාධිපති පරීක්ෂණ කොමිසමේ විමර්ශන අංශය වෙත කැඳවා ඇත. 

නිවාස හා ඉදිකිරීම් අමාත්‍යාංශය, ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිය, රාජ්‍ය ඉංජිනේරු සංස්ථාව ඇතුළුව අමාත්‍යාංශය යටතේ පැවැති ආයතනවල සිදු වී තිබෙන රාජ්‍ය සම්පත් අවභාවිතය වංචා දූෂණ පිළිබඳව සිදු කෙරෙන විමර්ශනයකට අදාළව මෙසේ ප්‍රකාශ සටහන් කර ගැනීම සිදුවෙයි. 


Share on Google Plus