"හිටං හුටන් පාලනේ" - ජන සටන කවි සමඟ පෙරට. - Info Sri Lanka News | Sinhala

"හිටං හුටන් පාලනේ" - ජන සටන කවි සමඟ පෙරට.


ජන සටන පාද යාත්‍රාව මාවනැල්ල උතුවන්කන්දෙන් දැන් ආරම්භ වී තිබෙනවා. 

පා ගමන අතරතුර විරෝධතා කවි කිහිපයක්ය ගායනා කරමින් පැමිණෙන නාමල් රාජපක්ෂ මහතාගේ ආධාරකරුවන් පිරිසකි මේ,Share on Google Plus