'හෝ ගානා පොකුණ' හැමදාම බලන්න.


පසුගිය වසරේ වඩාත් අවදානයට ලක්වූ චිත්‍රපටය වූ "හෝ ගානා පොකුණ" චිත්‍රපටයේ DVD තැටියක් වෙළඳපොළට නිකුත් කර ඇතැයි වාර්තා වේ.

ඒ, සුනිල් ටී. චිත්‍රපට සමාගමට අනුබද්ද Ad Infinity ආයතනය විසිනි.Share on Google Plus