දුමින්දගේ අමාත්‍යංශයෙන්, සබීතාට බිලියන බාගයක් අත්තිකාරම්, මාස හතරට අට කෝටියක්.


දෙකෝටි දස ලක්‍ෂයක මාසික කුලියකට කෘෂිකර්ම අමාත්‍යංශයට ලබා ගත් ගොඩනැගිල්ල මේ දක්වා භාවිතයට නොගෙන මාස හතරක කුලිය ලෙස රුපියල් අටකෝටි හතලිස් ලක්‍ෂයක මුදලක් ගෙවා ඇතැයි වාර්තා වෙයි.

ප‍්‍රකට සිනමා නිලි සබීතා පෙරේරාගේ සැමියාට අයත් මෙම ගොනැගිල්ල කෘෂිකර්ම අමාත්‍යංශය වෙනුවෙන් ලබා ගනු ලැබුවේ අත්තිකාරම් ලෙස දෙවසරක කුලී මුදල වූ රුපියල් පනස් කෝටි හතලිස් ලක්‍ෂයක පමණ මුදලක් ගෙවමිනි.

Powered by Blogger.