“හා” පාලනය - දේශපාලන ගීත නිර්මාණය (Video)


පවතින දේශපාලන අර්බුදයන් විවේචනයට ලක්කරමින් අලුත් ගීත නිර්මාණයක් යූ ටියුබ් වෙත මුදාහැර තිබේ.

එය “හා” පාලනය ලෙස නම් කර තිබේ. එම ගීතය පහත දැක්වේ.Share on Google Plus