සිගරට් VAT බදු වැඩිවේ.


සිගරට් සඳහා වන එකතු කළ අගය මත අය කෙරෙන (වැට්) බද්ද උපරිම මට්ටමට ඉහළ දැමීමට ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා ඊයේ අැමැති මණ්ඩලයට යෝජනාවක් ඉදිරිපත් කළේය. 

මෙයට අමතර දුම්කොළ සමාගමට කිසිදු සහනයක් ලබා නොදෙන ලෙසත් දුම්කොළ ප්‍රවර්ධනය කිරීම සඳහා කිසිදු පියවරක් නොගන්නා ලෙසත් ජනාධිපතිවරයා මුදල් ඇමැතිවරයාට දන්වා සිටියේය.


Share on Google Plus