නව මහ බැංකු අධිපති ආචාර්ය නන්දලාල් වීරසිංහ.


නව මහ බැංකු අධිපති ධුරයට ආචාර්ය නන්දලාල් වීරසිංහ මහතා පත් කිරීමට නියමිත බවට මහ බැංකු ආරංචි මාර්ග පවසයි.

කෙසේ නමුත්, තවමත් අගමැති වරයා සහ ජනාධිපතිවරයා අතර සාකච්ඡාව අවසන් වී නැත.

Share on Google Plus