නාමල්ට අපහාස නඩුවක් : අල්ලස් කොමිසම ඉහළ උසාවියට යයි.


අල්ලස් කොමිසමට ප්‍රකාශයක් ලබාදීමට කැඳවා සිටි මන්ත්‍රී නාමල් රාජපක්ෂ එහි නොපැමිණීම හේතුවෙන් අල්ලස් කොමිසමට අපහාස කළැයි කියමින් අල්ලස් පනතේ 20 වැනි වගන්ති ප්‍රකාරව ඔහුට එරෙහිව අද (30) අල්ලස් කොමිසම ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ නඩුවක් ගොනු  කළේය.


Powered by Blogger.