අලි ප්‍රශ්නයට උඩුවේ හිමිට අද අධි චෝදනා.


බලපත්‍රයක් නොමැතිව අලියකු සන්තකයේ තබාගැනීම සම්බන්ධයෙන් උඩුවේ ධම්මාලෝක හිමියන්ට අද (20) කොළඹ මහාධිකරණයේදී අධිචෝදනා භාරදීමට නියමිතය.

උඩුවේ හිමියන්ට අධිචෝදනා පත් භාරදෙන්නේ පොදු දේපළ පිළිබඳ සිදුකරන වැරදි උල්ලංඝනය කරමින් පොදු දේපළක් වූ වන අලියකු බලපතක් නොමැතිව සන්තකයේ ‍තබාගැනීම සම්බන්ධවයි.

Share on Google Plus