කෝප් කමිටුවට මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ පත්වෙයි.


පොදු ව්‍යවසාය පිළිබඳ පාර්ලිමේන්තු කාරක සභාව (කෝප් කමිටුව) සඳහා මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ සහ අබ්දුල්ලා මහරුෆ් මන්ත්‍රීවරුන් පත් කරනු ලැබ සිටිති.

ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ සුනිල් හඳුන්නෙත්ති මහතා කෝප් කමිටු සභාපතිවරයාය.

කෝප් කමිටුවට පොදු විපක්ෂයේ මන්ත්‍රීවරයකු පත් කළ යුතු යැයි කළ ඉල්ලීම අනුව ඔවුන් පත් කළ බව පාර්ලිමේන්තු ආරංචි කියයි.

Share on Google Plus