චීන බැංකු ඇරඹීමට යෝජනාවක්.


චීනයේ බැංකු ශාඛා කිහිපයක් ශ්‍රී ලංකාව තුළ ව්‍යාප්ත කිරීම සඳහා චීන රජයෙන් ශ්‍රී ලංකා රජයට යෝජනාවක් ඉදිරිපත් කර තිබේ.

අදාළ බැංකු තුළ චීනයේ මුදල් ඒකකය වන යුවාන් මුදල් භාවිත කරමින් ගනුදෙනු කිරීම සිදුවන බව චීන වාණිජ කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ බාහිර ආයෝජන හා ආර්ථික සහයෝගිතා දෙපාර්තමේන්තුවේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් ෂූ ලිවුජුන් මහතා විසින් රජයට පෙන්වාදී ඇත.

මෙරට තුළ සිදුවන චීන ආයෝජන පිළිබඳව සාකච්ඡා කිරීමට මෙරටට පැමිණ සිටින අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා විසින් ජාතික ප්‍රතිපත්ති සහ ආර්ථික කටයුතු රාජ්‍යඅමාත්‍ය නිරෝෂන් පෙරේරා මහතාටමෙම යෝජනාව සිදුකර තිබේ.

Share on Google Plus