අගමැති ඉල්ලා අස්වෙයි. - Info Sri Lanka News | Sinhala

අගමැති ඉල්ලා අස්වෙයි.


යුරෝපා හවුලෙන් වෙන් වීමට ජනමත විචාරණයෙන් මහා බ්‍රිතාන්‍ය තීරණය කිරීමත් සමඟ බ්‍රිතාන්‍ය අගමැති ඩේවිඩ් කැමරන් අගමැති පදවියෙන් ඉල්ලා අස්වන බව නිවේදනය කළේය.

බ්‍රිතාන්‍යය යුරෝපා හවුලේ සිටිය යුතු යැයි 2013 සිට හඬක් නැගූ ඩේවිඩ් කැමරන් ජනමත විචාරණයෙන් පරාජය වීම ඔහුගේ ඉල්ලා අස්වීමට හේතුව වී ඇත.

ලබන ඔක්තෝබරයේ කන්සවේටිව් පක්ෂයේ වාර්ෂික සමුළුවේ දී අප අලුත් අගමැති කෙනකු තෝරා ගත යුතුයැයි බ්‍රිතාන්‍ය ඩවුන් වීඩියෝ අංක 10 අගමැති නිවසේ දී මාධ්‍යවේදීන් සමග  කීවේය

ජනමත විචාරණය ප්‍රතිඵලයත් සමඟ ඩේවිඩ් කැමරන් ජාතිය ඇමැතීය.
මහා බ්‍රිතාන්‍යය යුරෝපා හවුලෙන් ඉවත් විය යුතු යැයි 17,410,742ක්  ජනමත විචාරණයේ දී ඡන්දය දී ඇත.

වසර 31කට පසු බ්‍රිතාන්‍ය පවුම පහළම මට්ටමට වැටුණේය.

Share on Google Plus