කෝටි 350ක ටෙන්ඩර ඇමතිගේ සමාගමට.


රුපියල් කෝටි 350 ඉක්මවූ මාර්ග සංවර්ධන ටෙන්ඩර් දෙකක් ආණ්ඩුවේ ඇමැතිවරයකු විසින් පවත්වාගෙන යන සමාගමකට ලබා දී ඇති බව වාර්තා වෙයි.

මෙම ටෙන්ඩර අනුමත කරගෙන ඇත්තේ ඇමැති කමිටුවකින් වන අතර අදාල සමාගමට මෙසේ ලබා දී ඇත්තේ ප්‍රාදේශීය මාර්ග ව්‍යාපෘති දෙකකට අයත් කොන්ත‍්‍රාත්ය.

Share on Google Plus