ඇමති සාගල හදිසියේ මීගමුව පොලීසියට.


අග්‍රාමාත්‍ය කාර්යමණ්ඩල ප්‍රධානී සහ නීතිය හා සාමය සහ දක්ෂිණ සංවර්ධන අමාත්‍ය ගරු සාගල රත්නායක මැතිතුමන් අද (25) උදෑසන මීගමුව පොලිස් ස්ථානයේ හදිසි නිරීක්ෂණ චාරිකාවක නිරතවිය.

එහිදී පොලිස් ස්ථානයේ එදිනෙදා රාජකාරි කටයුතු හා පවතින අඩුපාඩු සම්බන්ධයෙන් අමාත්‍යතුමන්ගේ අවදානයට ලක්විය.එම අවස්ථාවට ගම්පහ දිස්ත්‍රික් ජේෂ්ඨ පොලිස් නිලධාරීන් සහ මිගමු පොලිස් ස්ථානාධිපතිතුමන් සහභාගී විය.Share on Google Plus