පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක කාර්යාලය අත්හිටුවයි. - Info Sri Lanka News | Sinhala

පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක කාර්යාලය අත්හිටුවයි.


පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක කාර්යාලය වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි තාවකාලිකව අත්හිටුවීමට පොලිස්පතිවරයා කටයුතු කර ඇතැයි වාර්තා වේ.

ඒ, පුවත්පතකට ලබාදී තිබෙන ප්‍රකාශක් සම්බන්ධයෙන් සිදුකරනු ලබන පරීක්ෂණයක් හේතුවෙනි.

Share on Google Plus