මහින්ද පිලෙන් ගුටි කෑ එජාප මන්ත්‍රී ජාතික රෝහලට : Update


ඒකාබද්ධ විපක්ෂයේ මන්ත්‍රීවරු පිරිසක් කෑගල්ල දිස්ත්‍රික් එක්සත් ජාතික පක්ෂ මන්ත්‍රී සන්දීප් සමරසිංහ මහතාට පහර  දී තිබේ.

ඒ, අද පාර්ලිමේන්තුවේ සභා ගර්භය තුළදීය.

අවසානයේ ගැටුම සංසිදුවා  ගත නොහැකි වූ කතානායකවරයා සභාව මිනිත්තු පහකට කල් තබා තිබේ.

Share on Google Plus