කිරිඇල්ලගේ තවත් ගැහිල්ලක්. - Info Sri Lanka News | Sinhala

කිරිඇල්ලගේ තවත් ගැහිල්ලක්.


උසස් අධ්‍යාපන හා මහාමාර්ග අමාත්‍ය ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරියේ මහජන සම්බන්ධතා නිළධාරීන් ලෙස පුද්ගලයින් 96 දෙනෙකු බදවාගෙන ඇත. මොවුන්ට මාසිකව රුපියල් 25000ක දීමනාවක් ලබා දීමට නියමිතය. 

මීට අමතරව මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරියේ උපදේශකවරු ලෙස 56 දෙනෙකුද පත්කරගෙන ඇත. 

ඔවුන්ගේ මාසික දීමනාව රුපියල් 25000ක් වන අතර ඉන්දන දීමනාව රුපියල් 40,000 කි. මෙම උපදේශකවරුන් හා සම්බන්ධීකරණ ලේකම්වරු ලෙස මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරියේ පත්වීම් ලැබ ඇත්තේ එක්සත් ජාතික පක්ෂය සාමාජිකයින් වන අතර ඉන් බහුතරය මහනුවර දිස්ත්‍රික්කය නියෝජනය කරයි. 

මෙම පත්වීම් මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරියේ මධ්‍යම අධිවේගී මාර්ග ව්‍යාපෘතය හා චීන සංවර්ධන ආධාර ප්‍රමුඛතා මාර්ග ව්‍යාපෘතිය යටතේ බදවාගෙන ඇත. ඒ අනුව වසරක් සදහා මෙම උපදේශක වරුන්ගේ ගෙවීම් වෙනුවෙන් ආණ්ඩුව වැයකළයුතු මුදළ රුපියල් කෝටි 7කට අධිකය. 

Share on Google Plus