ජවිපෙ මැයි රැළිය - සජීවි විකාශය (Live) - Info Sri Lanka News | Sinhala

ජවිපෙ මැයි රැළිය - සජීවි විකාශය (Live)


ජාතික වෘත්තීය සමිති මධ්‍යස්ථානයේ මූලිකත්වයෙන් සංවිධානය කරනු ලබන ජනතා විමුක්ති පෙරමුණු මැයි රැළිය මේවන විට ආරම්භ වී තිබේ.

මැයි දින පෙළපාළිය එස්.ද.එස්. ජයසිංහ පාසල් ක්‍රීඩා භූමියෙන් දහවල් 12ට ආරම්භ විය.

එහි සජීවි විකාශය පහතින් නරඹන්න,Share on Google Plus