පැනමා ලැයිස්තුව පිටවේ - ලංකාවේ 65කගේ නම්. - Info Sri Lanka News | Sinhala

පැනමා ලැයිස්තුව පිටවේ - ලංකාවේ 65කගේ නම්.


පැනමාවේ මොසැක් ෆොන්සේකා සමාගමේ සල්ලි තැන්පත් කළ නාම ලාඛෙණය ගවේශනාත්මක මාධ්‍යවේදීන්ගේ අන්තර්ජාතික සන්සදය නව වැනිදා රාත්‍රීයේ (ලංකා වේලාවෙන්) නිකුත් කළේය.

ඒ අනුව ලංකාවේ 65 දෙනකු පැනමාවේ මුදල් තැන්පත් කර ඇතැයි එහි සඳහන්ය.

එම පිරිස අතර පසුගිය වකවානුවේ වැඩි කතාබහට ලක්වූ කිහිප දෙනකුගේ නම්ද සඳහන්වී තිබේ.

සමාගම් තුනක ද, අතරමැදියන් බව කියන හත් දෙනකුගේ හා ලිපින 53ක තොරතුරුද එහි ඇතුළත්වේ.

ඉන්දියාවේ පුද්ගලයන් 1046 දෙනකුගේ ද, ලිපින 828ක ද විස්තර එම ලැයිස්තුවේ සඳහන්ය.

when you do a search on colombo : https://offshoreleaks.icij.org/search?cat=3&e=&q=colombo&utf8=✓

when you do a search on sri lanka : https://offshoreleaks.icij.org/search?cat=3&e=&q=Sri+lanka&utf8=✓

Share on Google Plus