සජිත්, මහින්දටත් උදාගමක් හදන්න යයි. (Video)


මහින්ද රාජපක්ෂ ඇතුළු සියලු ජනපතිවරු වෙනුවෙන් උදාගම් ඉදිකරන බව නිවාස අමාත්‍ය සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා බත්තරමුල්ල සෙත්සිරිපායේදී අද පැවසීය.

උදාගම් නිර්මාතෘවරයා වූයේ ඔහුගේ පියා වන රණසිංහ ප්‍රේමදාස මහතාය. ප්‍රේමදාස මහතාගේ අභාවයත් සමග ගම් උදා සංකල්පය යටපත් විය.

රට දැය වෙනුවෙන් ඉතිහාසය පුරා පරදේශක්කාර අධිරාජවාදී අභීයෝග ජයගැනීමට රටේ ස්වාධිපත්‍යය ස්වාධීනත්වය වෙනුවෙන් කැප කිරීම් කළ ජාතික නායකයන්ගේ නාමයන් තව දුරටත් ශක්තිමත් කිරීමට උදාගම්මාන ක්‍රියාත්මක කරන බවද ඔහු කීවේය.Share on Google Plus