ගාළු මැයි රැළියට ආවොත් අතට රුපියල් ලක්‍ෂයක්..?


ශ‍්‍රී ලංකා නිදහස් පක්‍ෂය විසින් ගාල්ලේ පවත්වන මැයි දින රැළිය සඳහා බස් රථයකින් පිරිස් සහභාගී කරවන ගම් මට්ටමේ සංවිධායකයින්ට රුපියල් ලක්‍ෂයක මුදලක් ඇතුළු තවත් සැප පැකේජයක් ලබා දීමට එම පක්‍ෂ ආසන සංවිධායකයන් යෝජනා කරමින් සිටිති.

මැයි දිනට පෙර දා කතරගම යාමටත් එහි ආහාර පාන සමඟ නැවීමේ පහසුකම් ලබා දීමටත් ඊට අමතරව පොරොන්දු දෙමින් සිටිති.

ඒ අනුව ඔවුන් එක් බස් රථයක් සඳහා බස් රථයේ මුළු වියදමත්, සංවිධායකයාට ලක්‍ෂයක්, එන පිරිසකට දෙදිනක් පුරා කෑම බීම ආදිය සඳහා අවම වශයෙන් රුපියල් ලක්‍ෂ තුනකවත් වියදමක් දරනු ඇත.

ලංකාවේ පළාත් පාලන ආයතන 335ක ග්‍රාම නිලධාරි වසම් 14022ක් වෙයි.

-LankaC

Powered by Blogger.