කෘෂි ඇමතිගේ කෝටි 96ක ඩීල් එක.


මිල ගණන් කැඳවීමකින් තොරව ප්‍රසම්පාදන පටිපාටියේ නීති රීති උල්ලංඝනය කර රුපියල් එක්කෝටි පනස් ලක්ෂ හැත්තෑ පන්දහසක (1,50,75,000) මාසික කුලියකට පෞද්ගලික ගොඩනැඟිල්ලක් කුලියට ගැනීමට කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය එකඟවීම විචක්ෂණභාවයෙන් කටයුතු කිරීමක් නොවන බව විගණකාධිපතිවරයා කියයි.

බත්තරමුල්ල ප්‍රදේශයේ කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය සතු හෙක්ටයාරයක වපසරිය ඇති ඉඩමේ ගොඩනැඟිල්ලක් ඉදිකර ගැනීමට කටයුතු නොකර පෞද්ගලික ගොඩනැඟිල්ලක් පස් වසරකට කුලියට ගැනීමට ගිවිසුකට එළැඹීමෙන් රුපියල් අනූපන්කෝටි අසූලක්ෂයක් (95,80,00,000) පෞද්ගලික සැපයුම්කරුවකුට කුලී ගෙවීමට එකඟවීමේ ක්‍රියාවලියේ සැකකටයුතුභාවයක් ඇතැයි ගිණුම් ආරංචි කියයි.

තම ගොඩනැඟිල්ලේ වර්ග අඩියකට රුපියල් එකසිය හැට හතයි පනහක (167.50) මාසික කුලියක් අය කෙරෙන බවට ගොඩනැඟිල්ල හිමිකරු ඉදිරිපත් කර ඇති යෝජනාව කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය එකහෙළාම පිළිගෙන ඇතත් එම රජයේ තක්සේරුකරුගේ තක්සේරුව වර්ග අඩියකට රුපියල් එකසිය පනහක් (150) බවද ඒ අනුව වර්ග අඩියකට රුපියල් දාහතයි පනහක් (17.50) වැඩිපුර ගෙවීමකට අමාත්‍යාංශය එකඟවී ඇති බවද විගණකාධිපතිවරයා කියයි.

ගොඩනැඟිල්ල කුලියට ගැනීමෙන් තුන් වසරකට පසුව සියයට පහළොවක මාසික කුලිය වැඩිවීමක් මෙන්ම දෙවසරකට (මාස 24ක) කුලී අත්තිකාරමක් අවශ්‍ය බවද ගිවිසුමේ කොන්දේසි අතර ඇතැයි විගණන විමසුමේ දැක්වේ.

ඉහත කරුණු ඇතුළත් කර කෘෂිකර්ම ඇමැතිවරයා ඉදිරිපත් කර ඇති අමාත්‍ය මණ්ඩල සන්දේශයට පසුගිය මාර්තු 2 වැනිදා අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැතිය ලැබී ඇති බවද විගණකාධිපතිවරයා කියයි.

කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය සඳහා නව ගොඩනැඟිල්ලක් කුලියට ගැනීම සම්බන්ධයෙන් පවත්වා ඇති පරීක්ෂණයේදී නිරීක්ෂණ ඇතුළත් කර නිකුත් කර ඇති අංක ඒජීඑල්/සී/ඒජීඑල්/15/ඒකිව්/21 විගණන විමසුමේ ඉහත සඳහන් තොරතුරු දැක්වේ.

Powered by Blogger.