ගොඩගම පින්නදූව ඉදිකිරීමෙහි කෝටි 193 ක ඉතිරියක්. - Info Sri Lanka News | Sinhala

ගොඩගම පින්නදූව ඉදිකිරීමෙහි කෝටි 193 ක ඉතිරියක්.


දක්ෂිණ අධිවේගී මාර්ගයේ දකුණු දිග කොටස වන පින්නදූව සිට ගොඩගම දක්වා කොටස ඉදිකිරීමේ කොන්ත්‍රාත්තුවේ ඉතිරි ප්‍රතිපාදන භාවිත කර නව ව්‍යාපෘති 03ක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට රජයේ අවධානය යොමුව තිබේ.

මේ අනුව රුපියල් බිලිය 1.93ක් භාවිත කර ප්‍රා‘දේශීය මාර්ග 11ක් පුනරුත්ථාපනය කිරීම, දක්ෂිණ අධිවේගී මාර්ගයේ පොලිස් රාජකාරි කටයුතු සඳහා මෝටර් රථ 04ක් මිලදී ගැනීම සහ අධිවේගී මාර්ගයේ 114 වැනි කිලෝමීටරය ආසන්නයේ බෑවුම් බිඳවැටීම ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම යන ව්‍යාපෘති ඒ යටතේ ක්‍රියාත්මක කිරීමට නියමිතය.

Share on Google Plus