‘රනිල් උගතෙක් : රජය කරගෙන යන්න කාලයක් දෙන්න ඕනෑ‘


‘රනිල් වික්‍රමසිංහ අගමැතිවරයා ප්‍රාඥයෙක්. එතුමාට රජය කරගෙන යෑමට සෑහෙන කාලයක් දෙන්න ඕනෑ. එතුමා හොරෙක් නොවෙයි. 

කොමිස් ගහන්නෙක් නොවෙයි. මට සදාකාලික දේශපාලන සතුරනුත් නෑ. මිතුරනුත් නෑ. ‘ හිටපු ඇමති මර්වින් සිල්වා මහතා අද මාධ්‍ය සාකච්ඡාවක දී කීවේය.


Powered by Blogger.