මඩ ගහන ෆේස්බුක් කල්ලියට පත්තු වෙන හැඩයි.


ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ මූලස්ථානයේදී ඊයේ (16දා) පැවැති මාධ්‍ය හමුවේදී දේශපාලනඥයන්ට මඩ ගැසීමේ කටයුතු සඳහා ෆේස්බුක් කල්ලියක් ක්‍රියාත්මක වන බවත් ඔවුන් පිළිබඳ තොරතුරු ඉදිරි කාලයේදී හෙළිදරව් කරන බවත් ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර මහතා පැවැසීය.

එතුමා මෙහෙමත් කිව්වා..

“කවුරු හරි අපි ළඟ ඉඳගෙන හිටියත් එයාව විනාශ කරනවා. ඒ සඳහා ෆේස්බුක් කල්ලියක් සිටිනවා. ඒකේ 40ක් 50ක් සිටිනවා. ඒ අයට පඩිනඩි ගෙවන කණ්ඩායමක් ඉන්නවා. ළඟදීම ඒ අය ගැන තොරතුරු හෙළිදරව් කරනවා. ඒ ෆේස්බුක් කල්ලිය දවස ගාණේ එක එක බොරු ගොත ගොතා යනවා. එක එක මඩ දේශපාලනඥයන්ට ගහනවා.”

Share on Google Plus