දෙවන වරට ජාතික ගිය දෙමලෙන් කියයි.


68 වැනි ජාතික නිදහස් සරමරුම් උත්සවය අවසානයේදී ජාතික ගීය දෙමළ භාෂාවෙන් ගායනා කරන ලදී. උත්සවය ආරම්භයේදි එය සිංහල භාෂාවෙන් ගායනා කරනු ලැබීය. 

ජාතික උත්සවයකදි ජාතික ගීය දෙමළ භාෂාවෙන් ගායනා කළ දෙවැනි අවස්ථාව ලෙසින් මෙය ඉතිහාසයට එක්වෙන බව වාර්තාවෙයි. 


Share on Google Plus