එස්.බී ඇමතිකමෙන් කොටසක් රන්ජන්ට දීලා. - Info Sri Lanka News | Sinhala

එස්.බී ඇමතිකමෙන් කොටසක් රන්ජන්ට දීලා.


සමාජ සවිබල ගැන්වීම් හා සමාජ සුබසාධන අමාත්‍යාංශ යටතේ පැවැති ආයතන තුනක සියලු කටයුතු නියෝජ්‍ය ඇමැති රන්ජන් රාමනායක මහතාට පැවරීමට අමාත්‍ය එස්‌. බී. දිසානායක මහතා තීරණය කර ඇතැයි වාර්තා වනවා.

ඒ අනුව ජාතික සමාජ සංවර්ධන ආයතනය, සමාජ ආරක්‍ෂණ මණ්‌ඩලය සහ ග්‍රාම සංවර්ධන, අභ්‍යාස හා පුහුණු පර්යේෂණ ආයතනයට අයත් සියලු කාර්යයන් නියෝජ්‍ය ඇමැතිවරයාට පවරා ඇත. මෙම ආයතන තුනට අදාළ විෂයයන් ද නියෝජ්‍ය ඇමැතිවරයාට පැවරෙනු ඇත.


Share on Google Plus