මහින්දගේ ණය යහපාලනයෙන් ගෙවයි. - Info Sri Lanka News | Sinhala

මහින්දගේ ණය යහපාලනයෙන් ගෙවයි.


පසුගිය මහින්ද රාජපක්‌ෂ රජය යටතේ 2014 දෙසැම්බර් 31 දිනට පෙර සිදු කරන ලද විවිධ ව්‍යාපෘති සහ රජයේ මිලදී ගැනීම් වෙනුවෙන් තවදුරටත් ගෙවීමට තිබෙන හිඟ මුදල්වලට ගෙවීම් සිදු කිරීම සඳහා සලකා බැලීමට රජය තීරණය කර ඇතැයි මුදල් අමාත්‍යංශය කියයි.

මෙම ව්‍යාපෘති සහ මිලදී ගැනීම්වල සාධාරණත්වය තහවුරු කර ගැනීම සඳහා අමාත්‍ය මණ්‌ඩලය විසින් ත්‍රිපුද්ගල කමිටුවක්‌ද පත්කර තිබේ.

විවිධ පාර්ශ්වයන්ගේ ඉල්ලීම් ද සැලකිල්ලට ගනිමින් මෙම හිඟ මුදල් ගෙවා අවසන් කිරීමට රජයේ අවධානය යොමු වී ඇතැයි ද මුදල් අමාත්‍යාංශය කියයි. කෙසේ වෙතත් මෙම ගෙවීම් සිදු කිරීමට පෙර එම ව්‍යාපෘතිවලට අදාළ ගනුදෙනු රජය විසින් පිළිගත් ප්‍රසම්පාදන මූලධර්මවලට අනුව සිදුකර තිබේද සහ එම ප්‍රසම්පාදන කමිටුවල අනුමැතිය ඒ සඳහා ලබාගෙන තිබේද යන්න ගැන අදාළ ත්‍රිපුද්ගල කමිටුව මගින් සොයා බලනු ලබයි.

ඒ අනුව අදාළ ව්‍යාපෘති සහ මිලදී ගැනීම්වලට අදාළ සියලු විස්‌තර රජය මගින් පත්කර ඇති කමිටුව වෙත දන්වා යවන ලෙස දැනටමත් මුදල් අමාත්‍යවරයා විසින් සියලු අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරුන්ට දැනුම් දී තිබේ. එම ව්‍යාපෘති සහ මිලදී ගැනීම්වල තොරතුරු පරීක්‌ෂා කිරීමට අමතරව එම කමිටුව මගින් සිදු කරනු ලබන නිර්දේශය මත අදාළ හිඟ මුදල් ගෙවීමට කටයුතු කරන බවද මුදල් අමාත්‍යාංශය තවදුරටත් කියයි.


Share on Google Plus