යෝෂිතගේ දු.ක. කෝ? - Info Sri Lanka News | Sinhala

යෝෂිතගේ දු.ක. කෝ?


බන්ධනාගාරගතව සිටින යෝෂිත රාජපක්ෂ මහතා බන්ධනාගාරය තුළ ජංගම දුරකථනයක් භාවිත කරන බවට ලැබී තිබෙන තොරතුරක් මත ඒ පිළිබඳව වහාම සොයාබලන ලෙසට බන්ධනාගාර ප්‍රතිසංස්කරණ, පුනරුත්ථාපන, නැවත පදිංචි කිරීම් හා හින්දු ආගමික කටයුතු අමාත්‍ය ඩී.එම්. ස්වාමිනාදන් මහතා බන්ධනාගාර කොමසාරිස් ජෙනරාල්වරයාට උපදෙස් ලබාදී තිබේ.

බන්ධනාගාරගතව සිටින යෝෂිත රාජපක්ෂ මහතා ජංගම දුරකථනයක් භාවිත කරන බවට මාධ්‍ය වාර්තා පළවීම නිසා අද (08දා) ඒ පිළිබඳව සොයාබලන ලෙසට මෙසේ උපදෙස් ලබා දී ඇත.


Share on Google Plus