මිනුවන්ගොඩ දුම්රිය උමං මග ප්‍රේම මඟක්‌ නොවේවා!


ගාල්ල මිනුවන්ගොඩ දුම්රිය උමං මාර්ගය පෙම්වතුන් පෙම්කිරීම සඳහා යොදාගෙන තිබෙන අයුරු ගාල්ලේ සිට මාතර බලා දුම්රියෙන් යන කාහට වුවත් දැකිය හැකි දර්ශනයකි.

ඉතා පටු දුම්රිය උමගක්‌ වන මිනුවන්ගොඩ දුම්රිය උමංමග තුළ රැඳී සිටින පෙම්වතුන් දුම්රියක්‌ පැමිණෙන විට නැගී සිට උමං බිත්තියට හේත්තු නොවුවහොත් දුම්රියේ ගැටීමට පවා ඉඩකඩ ඇත.

ඉතා අනතුරුදායක වුවද මෙම මිනුවන්ගොඩ උමං දුම්රිය මඟෙහි පෙම්වතුන් රැඳී සිටින අතර අනතුරක්‌ වීමට මත්තෙන් මෙම අනතුරුදායක ප්‍රේමය පිළිබඳව අදාල අංශයන්හි අවධානය යොමුවිය යුතුව ඇති බැව් අවධාරණය කරනු කැමැත්තෙමු.

Share on Google Plus