කබීර් - ඉරාන් හාවඩ් යති. - Info Sri Lanka News | Sinhala

කබීර් - ඉරාන් හාවඩ් යති.


අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා විසින් රාජ්‍ය ව්‍යවසාය සංවර්ධන අමාත්‍ය කබීර් හෂිම් මහතා සහ නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය ඉරාන් වික්‍රමරත්න මහතා ඇමරිකාවේ හාර්වඩ් විශ්වවිද්‍යලයේ විශේෂ පාඨමාලාවකට යොමු කර ඇත.

හාර්වඩ් විශ්ව විද්‍යාලයේ දින 10ක් පුරා පැවැත්වෙන මෙම පාඨමාලාව රාජ්‍ය ව්‍යවසාය සංවර්ධන හා කළමනාකරණයට අදාළ විශේෂ පාඨමාලාවකි. මෙම පාඨමාලාවට අමාත්‍ය මට්ටමේ දේශපාලනඥයින් සහ ඉහළ මට්ටමේ රාජ්‍ය නිලධාරීන් පමණක් සහභාගි වන්නකි.

මෙය ශ්‍රී ලංකාවේ තිරසාර සංවර්ධනයට, ව්‍යවසාය සංවර්ධනය සහ මෙරට ආර්ථිකයේ දියුණුව වෙනුවෙන් අදාළ වන විශේෂ පාඨමාලාවක් බවත් රාජ්‍ය ව්‍යවසාය සංවර්ධන අමාත්‍යංශය පවසයි. පාඨමාලාවට සහභාගීවීම සදහා පසුගිය 05 දා අමාත්‍යවරුන් රටින් පිටවගොස් තිබේ'


Share on Google Plus