උපුල් ණය ගත්තු කතාව ඇත්තක් - මෙන්න සාක්ෂි. Exclusive


ලංකාපුත්‍ර සංවර්ධන බැංකුවෙන් ණය මුදලක් ගෙන ගෙවීම් පහර් හරි බවට රන්ජන් රාමනායක අමාත්‍යවරයා විසින් කල චෝදනාවට දකුණු පළාත් ධීවර අමාත්‍ය ඩී,වී උපුල් විසින් පසුගිය දා පිළිතුරු ලබා දී තිබුණා.

කෙසේ නමුත් අප වෙත දකුණු පළාත් ධීවර අමාත්‍යවරයා විසින් අදාල බැංකුවේ හම්බන්තොට ශාඛාව වෙත යොමුකරන ලද ලිපි කිහිපයක් ලැබී තිබේ.

එම වාර්තාවන්ට අනුව අමාත්‍යවරයාගේ නමින් ලියාපදිචි කර ඇති පදනමක් වන 'පැතුම' පදනම වෙත අදාල ණය මුදල් නිකුත් කර තිබේ.
එසේම අමාත්‍යවරයා විසින් එස්. උදේශික ඉන්දීවරී නම් තම අමාත්‍යංශයේ නිලධාරිනියක් අදාල ණය මුදල්වල  පසු විමසුම් කටයතු සඳහා පත්කර තිබේ.

ඊට අදාල සියලුම ලිපි පහතින් දක්වා තිබේ.

එසේම ලංකාපුත්‍ර බැංකුවේ සාමාන්‍යාධිකාරී වරයා විසින් පළාත් අමාත්‍යවරයාට නිකුත් කර ඇති ලිපිය පිළිබඳව පරීක්ෂණයක් පැවැත්වෙන බවද අප වෙත වාර්තා වේ.Share on Google Plus