වෙල්ගමගේ බඩු වලට නඩු. - Info Sri Lanka News | Sinhala

වෙල්ගමගේ බඩු වලට නඩු.


හිටපු ඇමති කුමාර වෙල්ගමට අල්ලස් කොමිසම මඟින් නඩු පවර ඇතැයි වාර්තා වේ.

ඒ මුල්‍ය අක්‍රමිකතාවයක් සම්බන්ධයෙනි.

Share on Google Plus