නව ව්‍යවස්ථාවක් සම්පාදනය කිරීමේ යෝජනාව පාර්ලිමේන්තුවට.


නව ව්‍යවස්ථාවක් සම්පාදනය කිරීම සඳහා වූ ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථා මණ්ඩලයක් පිහිටුවීමේ යෝජනාව අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ විසින් පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කළා. 

අද පාර්ලිමේන්තුව පෙරවරු 10.30ට රැස්වූ අතර එහි පළමු වන කාර්යය ලෙස ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා මණ්ඩලය පිහිටුවීමේ යෝජනාව ඉදිරිපත් කිරීම සිදුකෙරුණා. 

යෝජනාව ඉදිරිපත් කරමින් අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ ව්‍යවස්ථා මණ්ඩලයේ සංයුතිය සහ ඉදිරි කාර්ය භාරය පිළිබදව දීර්ඝ පැහැදිලි කිරීමක් සිදුකරනු ලැබුවා. 

ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා ද පාර්ලිමේන්තුව අමතා විශේෂ ප්‍රකාශයක් සිදු කරනු ලැබුවා.


Share on Google Plus