එතුමා සිල් අරන්? (Gossip) - Info Sri Lanka News | Sinhala

එතුමා සිල් අරන්? (Gossip)


එක්තරා ප්‍රබල රජයේ වාණිජ ආයතනයක ප්‍රධානියෙක් තමන් එතෙන්ට පත්කළ ඇමැතිට කතා කරලා කිව්ව ළඟදි අපි මෙතෙන්ට සේවක පිරිසක් බඳවා ගන්නව ඔබතුමාට උදව් කරපු සුදුසුකම් සම්පූර්ණකළ අය ඉන්නව නම් සලකා බලන්නම් කියලා...

පසුගිය දවස්වල ආන්දෝලනාත්මක පුවත් මැවූ මේ ඇමැතිතුමා ගත් කටටම දුන්න උත්තරෙන් සභාපතිතුමා පුදුම වුණාලු...

මේ වගේ වැදගත් තැන්වලට දේශපාලන පත්වීම් කරන එක හොඳද... ඇමැති ඇහුවා. එහෙම අහපු ඇමැතිතුමා සභාපතිතුමාගෙ ඉල්ලීම අනුව නම් ලැයිස්තු දුන්නෙ නැතිලු.

ඒක එහෙම වුණාට වෙනත් ඇමැතිල නම් සභාපතිතුමාට අර පත්වීම ඕන මේ පත්වීම ඕන කියල වද දෙනවා කියලයි ආරංචි.

Share on Google Plus