මැණික් ලොක්කෙක් නුසුදුසු වැඩක. (Exclusive)


මැණික් හා ස්වර්ණාභරණ පර්යේෂණවලට අයත් ආයතනයක සභාපතිවරයා විසින් ඉහල මට්ටමේ තනතුරක පුරප්පාඩුවක් පිරවීම සඳහා පැවතී සම්මුඛ පරීක්ෂණයකට බලපෑම් කර ඇතැයි Info Sri Lanka News වෙත වාර්තා වේ.

අදාල සම්මුඛ පරීක්ෂණයට පැමිණි එක් අයෙකු එම තනතුරට තමන් කලින් ම තෝරාගත් අයෙකු බවත් ඒ නිසා ඔහුව තෝරාගෙන අනෙක් අපේක්ෂකයන්  'බොරුවට ඉන්ටවීව්' කල යුතු බෑවත් අදාළ සභාපතිවරයා විසින් පවසා තිබේ.

එම සභාපතිවරයා පසුගිය රාජපක්ෂ ආණ්ඩුවේ ද ඉහල තනතුරක් දැරූ අයෙකුවන අතර දැන් යහපාලන රජයට එක්වී යහපාලනයට නුසුදුසු ආකාරයෙන් හැසිරෙමින් සිටියි.


Powered by Blogger.