දිවිනැගුම හොරකමට බැසිල් FCIDයට.


හිටපු ඇමති බැසිල් රාජපක්ෂ මූල්‍ය අපරාධ විමර්ශන කොට්ඨාසයට කැඳවා ඇතැයි වාර්තා වේ.

ඒ දිවිනැගුම අරමුදලේ සිදු වූ බව කියන මූල්‍ය වංචාවක් සම්බන්ධයෙනි.

Share on Google Plus