අභයදාන හෙට : එන්න ජිවිතයට ආදරය කරන්න.


නාවල මෙට්රෝ ලියෝ සමාජය (Nawala Metro) විසින් සංවිධානය කරන අභයදාන : මරණයට කැපවූ ගවයන් ඇතුළු සතුන් නිදහස් කිරීමේ පිංකම හෙට කොට්ටාව බංගලාවත්ත ශ්‍රී සුගතනන්දාරාමයේ සවස 3.00 සිට පැවැත්වේ.

මෙම මහගු අවස්ථාවට ඔබටත් සහභාගීවන ලෙස නාවල මෙට්රෝ ලියෝ සමාජය ඔබටත් ආරාධනා කරයි.Share on Google Plus