වාසුගේ 'පඩත්තල' කතාව (VIDEO) - Info Sri Lanka News | Sinhala

වාසුගේ 'පඩත්තල' කතාව (VIDEO)


පාර්ලිමේන්තුවේ 'පඩත්තලයන්' පිළිබඳව ඊයේ (10) කතාබහට ලක්වුණා. 

ඒ,වාසුදේව නානායක්කාර මහතා එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ මන්ත්‍රී චන්දිම ගමගේ මහතා ඉලක්ක කරමින් කරන ලද ප්‍රකාශයක් සමගයි. 

වාසුදේව නානායක්කාර මහතා 'පඩත්තලයන්' ගැන කී කතාව පහතින් ඇසිය හැකියි.Share on Google Plus