බස්නාහිර මහ ඇමති සුව ඇමති තනතුරත් ගනියි.


බස්නාහිර පළාත් මහ අමාත්‍ය ඉසුරු දේවප්‍රිය මහතා එහි සෞඛ්‍ය අමාත්‍ය ධුරයේ දිවුරුම් දීම අද (29දා) සිදුවිය. 

බස්නාහිර සෞඛ්‍ය අමාත්‍ය ධුරය දැරූ නිශාන්ත ශ්‍රී වර්ණසිංහ මහතාගේ වැය ශීර්ෂය පළාත් සභා අයවැය ඡන්ද විමසුමේදී පරාජයට පත්විය.


Powered by Blogger.