දිවි නැගුමට පොරයක්. (Gossip) - Info Sri Lanka News | Sinhala

දිවි නැගුමට පොරයක්. (Gossip)ජනතාවගේ දිවිය නංවන්න පසුගිය ආණ්ඩුව ඇතිකරපු දිවි නගන බැංකුව ආණ්ඩුවේ ඉතුරැම් බැංකුවට සම්බන්ධ කොරන්න කියල පසුගිය දාක යෝජනාවක් ආව....

මේ යෝජනාව අනුව වැඩ සිද්ධවුණොත් රැපියල් බිලියන 40ක 50ක අරමුදලක් දැනට දිවිනගන වැඩ භාර සමෘද්ධි අමාත්‍යංශයෙන් එළියට යනව... ඉතින් මේ ආරංචිය ආවම සබ්ජෙක්ට් එක භාර ඇමැති සයිස් මහත්තය හොඳටම කලබල වුණා. එකපාරට ලොකු මහත්තය හම්බුවෙන්න දිව්වලු... මේ කරන්න යන වැඩේ ගැන විරෝධය පළ කළාලු... ඒ පාර ලොකු මහත්තය කරැණු සලකා බැලුව. හරි මම ඔබේ ඉල්ලීම පිළිගන්නවා... කිව්ව දිවිනැගුම සල්ලි ඉතුරැම් බැංකුවට දෙන එක එක පෑන් පාරෙන් නැවතුණා. ඒ ගැන එක ඇමැති කෙනෙක් සතුටු වෙද්දි තව ඇමැති කෙනෙක් දුක් වුණාලු.

Share on Google Plus