සාගලගේ අමාත්‍යංශයෙන් කරන දේ හෙළිවේ. (Video) - Info Sri Lanka News | Sinhala

සාගලගේ අමාත්‍යංශයෙන් කරන දේ හෙළිවේ. (Video)


නීතිය හා සාමය අමාත්‍ය සාගල රත්නායත මහතා අද තම අමාත්යංශය මඟින් සිදුකිරීමට නියමිත ව්‍යාපෘති පිළිබඳව අද පාර්ලිමේන්තුවේදී අදහස් පල කළා.

එම කතාව පහතින් නරඹන්න,
Share on Google Plus