කරූ වැඩ අරඹයි.


අද පෙරවරුවේ පාර්ලිමේන්තු ප්‍රතිසංස්කරණ හා ජනමාධ්‍ය නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරයා ලෙස අති ගරු ජනාධිපතිතුමා ඉදිරියේ දිවුරුම් දුන් කරුණාරත්න පරණවිතාන මහතා අද ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යාංශයේදී රාජකාරි ආරම්භ කළ අවස්ථාවේ සේයාරූ අප වෙත ලැබී තිබේ.

ඒවා පහතින්,Share on Google Plus