පොල් හොරකමකට හඩ්සන් කොමිසමට එයි. - Info Sri Lanka News | Sinhala

පොල් හොරකමකට හඩ්සන් කොමිසමට එයි.


ගුවන් විදුලි සංස්ථාවේ හිටපු සභාපති හඩ්සන් සමරසිංහ මහතා බරපතල වංචා දූෂණ විමර්ශන පිළිබඳ ජනපති කොමිසම වෙත කැඳවා තිබෙනවා.

ඒ හලාවත වැවිලි සමාගමේ සහ පොල් සංවර්ධන මණ්ඩලයේ සිදුව ඇතැයි කියන අක්‍රමිකතාවක් සම්බන්ධයේන ප්‍රකාශයක් ලබා ගැනීම සඳහායි. 


Share on Google Plus