ඉස්සර මැඩම් - දුර්ලභ ඡායාරූප කිහිපයක්. - Info Sri Lanka News | Sinhala

ඉස්සර මැඩම් - දුර්ලභ ඡායාරූප කිහිපයක්.


මේ චන්ද්‍රිකා බණ්ඩාරනායක මැතිනිය ජනාධිපතිනිය පැල්වත්ත සීනි කර්මාන්තයාතන පරිශ්‍රයේ පැල්වත්ත ඉස්කාගාරය විවෘත කිරීම හා පැල්වත්ත ගොල්ෆ් ව්‍යාපෘතියයට මුල්ගල් තැබීමේ කටයුතුවල උත්සව කටයුතු වලට සහභාගී වූ මොහොතයි. 

එවකට අගමැති රත්නසිරි වික්‍රමනායක, සීනි කර්මාන්තායතනයේ සභාපති මහින්ද සේනානායක, ජගත් පුෂ්පකුමාර, සුමේධා ජයසේන ඇතුළු මැති ඇමති වරුන්ද මෙහි වේ.

දුර්ලභ ඡායාරූප කිහිපයක් නිසා මෙසේ පලකරනෙමු,
උපුටා ගැනීම Nayanasena Wanninayake මහතාගේ ෆේස්බුක් ගිණුමෙනි.


Share on Google Plus