තාක්ෂණය යථාර්තයක්ද? (Video)


රටක් සංවර්ධනය කල හැකිද? මේ පිළිබඳ සාකච්ඡාව නව මානයකට ගෙන යා හැකි වීඩියෝවක් අපට හමුවුණා.

ඒ ‪රුපවාහිනී වැඩසටහනකදී රුසිරු එගොඩගේ‬ නම් තරුණයෙක් විසින් කල ප්‍රකාශයකිනි.

පහතින් එය නරඹන්න....

තාක්ෂණය යථාර්තයක්ද?
තාක්ෂණය යථාර්තයක්ද? එන්න... අපි සිහින යථාර්තයක් කරමු...!!!මම #රුසිරු_එගොඩගේ ǀ #RusiRu_Egodage#SirasaTV ǀ #JanaAsuna ǀ #Gampaha ǀ #Kelaniya ǀ #TechnologyLike>> www.facebook.com/RusiruTharindaEgodage
Posted by Rusiru Tharinda Egodage on Sunday, November 8, 2015
Powered by Blogger.