කෝප් සභාපති සුනිල් හඳුන්නෙත්ති.


පාර්ලිමේන්තුවේ කෝප් කමිටුවේ (රාජ්‍ය ව්‍යවසාය පිළිබඳ පාර්ලිමේන්තු කමිටුව) සභාපති තනතුර සඳහා ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී සුනිල් හඳුන්නෙත්ති මහතා හා රාජ්‍ය ගිණුම් කාරක සභාවේ සභාපති තනතුර සඳහා සන්ධාන පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා පත්කිරීමට නියමිත බව වාර්තාවෙයි.


Share on Google Plus